4/C EK ÖDEME TALEP DİLEKÇESİ

               .......................................................

657 sayılı kanunun 4.maddesi C fıkrasına tabi olarak ............................................................... görev yapmaktayım.

Görev yaptığım birimde tarafıma verilen görevleri sürdürmekte olduğum halde bu görevleri yerine getirirken kurum çalışanlarına ödenen ek ödemelerden yararlandırılmamaktayım.

 Benimle aynı işi yapan mesai arkadaşlarıma ek ödeme yapıldığı halde 4/C statüsünde olmam nedeniyle bana ödeme yapılmamaktadır. Bu durum Anayasamızın 10. maddesinde Hüküm altına alınan Kanun önünde eşitlik ilkesine de aykırılık teşkil etmektedir. Bu durum ayrıca çalışma barışını bozacağı gibi söz konusu personellerin de moral ve motivasyonlarını olumsuz yönde etkileyerek iş verimliliğinin düşmesine sebebiyet verecektir. Kaldı ki, Anayasamızın 49. maddesinde :Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır şeklinde bir hüküm yer almaktadır.

657 Sayılı Devlet Memurları yasasının 4 üncü maddesinde istihdam biçimleri, memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi şeklinde düzenlenmiş olup, müvekkil sendika üyesi Yasanın 4/C bendinde ifade edilen geçici personel statüsünde çalışmaktadır.

İster sözleşmeli personel statüsünde çalışsın, ister memur statüsünde isterse geçici personel olsun, her üç istihdam biçiminde de esas olan kamu personeli statüsünde verilen hizmetin kamu hizmeti olduğudur.

Bu kapsamda idare ile aramızda imzalanan 1 yıldan az süreli istihdam edilecek geçici personel hizmet sözleşmesinin;  ilgiliye, bu sözleşmede belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda bir hüküm konulamaz? ibaresi hukuki dayanaktan yoksun olup, sözleşme maddesi aslında yok hükmündedir. Kaldı ki; Danıştay 12 inci Dairesinin 2009/366 Esas Sayılı dosyasında yürütülen yargılamada 22.05.2009 tarihinde, 2009/14538 Sayılı Bakanlar Kurulu kararının ücretleri düzenleyen 3 üncü maddesinin 5 inci bendinde ifade edilen; ?geçici personele, bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz? hükmünün iptaline karar verilmiştir. Yine Danıştay 12. Dairesinin E:2013/725, K: 2013/8623 sayılı kararında da geçici personele Bu kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz hükmünün maaş ödemeleri ile ilgili olduğu, maaş dışındaki döner sermaye, ek ödeme ve diğer yardımlar bahsedilen ücretlerin dışında olduğu belirtilmiştir.

Anılan yasal hükümler dikkate alınarak kurum çalışanlarına ödenen ek ödemenin idare bünyesinde işe başladığım tarihten itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesini ve mağduriyetimin giderilmesini arz ederim.

                                                                                                                                                                                                                                                                             Adı soyadı

Adres: