ADALET BAKANLIĞI EŞİT PROMOSYON DİLEKÇESİ

                                                   ADALET BAKANLIĞINA


   20 Temmuz 2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren 2007/21 sayılı banka Promosyon konulu Başbakanlık Genelgesinde;

            Kamu görevlilerinin aylık ve ücretleri, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün (6) sıra nolu genel tebliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde bankalar vasıtası ile ödenmektedir. Bu amaçla Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bankalar arasında aylık ve ücret ödemeleri protokolleri yapılmakta, bu protokoller uyarınca verilecek bankacılık hizmetlerinin yanı sıra “Promosyon” adı altında ayni ve/veya nakdi ek mali hizmetlerde sağlanabilmektedir.

            Bankalar tarafından sunulan bu ek mali imkânların tasarrufuna ilişkin olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıda belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

            Genelgenin (5) nci maddesinde “Dağıtılacak Promosyonlar ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba her personel için eşit tutarlarda aktırılmak suretiyle altı aylık periyotlarda ödenecektir” denilmekte olup;

            Adalet Bakanlığı tarafından önceki dönem Türkiye Vakıflar Bankası ile yapılan 5 yıllık Promosyon sözleşmesinde Başbakanlık Genelgesine aykırı bir şekilde maaşın %10 u +350 TL üzerinden sözleşme yapıldığı, sözleşmenin bu haliyle Başbakanlık Genelgesine uygun şekilde yapılmadığı açıktır.

            Bu yıl tekrarlanacak olan Promosyon sözleşmesinin Başbakanlığın 2007/21 sayılı Genelgesinde belirtilen şekilde ayrım yapılmaksızın her personele eşit şekilde dağıtımının yapılmasını, yapılmadığı taktirde her türlü yasal haklarımızı kullanacağımızı bilgilerinize sunar, gerekli hassasiyetin gösterilmesini arz ederim…./…../2022

 

 

                                                                                                                                  İmza

Ad                   :

Soyadı            :

Sicil No           :