GENEL İDARİ HİZMETLER SINIFINA GEÇİŞ TALEP DİLEKÇESİ

                                              ……………………………

DİYARBAKIR

KONU : Yardımcı Hizmetler Sınıfından Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçişimin yapılması talebidir.

Bilindiği üzere 06.02.2019 tarihli 30678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2019/50 sayılı Cumhurbaşkanlığının Kararı ile; Adalet Bakanlığı bünyesinde yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan “mübaşir” kadrosundaki personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasının “Genel İdari Hizmetler Sınıfı” başlıklı (I) numaralı bendi kapsamına alınmasına karar verilmiştir.

Bende .................................... …......................... Müdürlüğünde yardımcı hizmetler sınıfında “Hizmetli” olarak görev yapmaktayım.

Mübaşirler ile yaptığımız iş benzerlik göstermesine rağmen mübaşir kadrosunda görev yapan personel görevde yükselme sınavına dahi tabi tutulmaksızın genel idari hizmetler sınıfına geçiş yapabilmişken aynı iyileştirmenin hizmetli kadrosunda görev yapan personel açısından yapılmaması eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

Bu bağlamda benzer işleri yapmamıza rağmen hizmet sınıfının farklılığından kaynaklı ekonomik ve sosyal haklar yönünden yaşanan mağduriyetin giderilmesi için halen görev yaptığım Yardımcı Hizmetler Sınıfından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasının “Genel İdari Hizmetler Sınıfı” başlıklı (I) numaralı bendi kapsamına alınmam için gereğini arz ederim.

                                                                                                              …./…./2022

                                                                                                                Adı Soyadı

                                                                                                                    İmza

ADRES :

TEL :